About IVC

Nondiscrimination and Accessibility Requirements and Nondiscrimination Statement

Discrimination is Against the Law andInSight Vision Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  InSight Vision Center does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

InSight Vision Center:Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:Qualified sign language interpreters and written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats).Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:Qualified interpreters and information written in other languages.

If you need these services, contact Paige Hedrick, Compliance Coordinator. If you believe that InSight Vision Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Paige Hedrick, Compliance Coordinator, by mail: 1360 E. Herndon Avenue Suite 201, Fresno, CA 93720, Phone: (559) 449-5050, Fax: (559) 432-2632, or email info@insightvisioncenter.com. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, our Compliance Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html.

InSight Vision Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.  ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-800 368-1019 or (TTY) 1-800-537-7697).

InSight Vision Center 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。  注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-368-1019(TTY:1-800-537-7697)。

InSight Vision Center tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

InSight Vision Center 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697)번으로 전화해 주십시오.

InSight Vision Center cumpre as leis de direitos civis federais aplicáveis e não exerce discriminação com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.   ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

InSight Vision Center ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.  LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697

InSight Vision Center អនុវត្តតាមច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនៃសហព័ន្ធដែលសមរម្យនិងមិនមានការរើសអើសលើមូលដ្ឋាននៃពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរសញ្ជាតិដើមអាយុពិការភាពឬភេទ។
ប្រយ័ត្ន៖បើសិនជាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសាដោយមិនគិតឈ្នួលគឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ចូរទូរស័ព្ទ1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697)

InSight Vision Center ได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติด้านสิทธิ์ที่เหมาะสม และไม่ได้แบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ  เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

InSight Vision Center ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਸਮਰਥਤਾ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-368-1019 (TTY:1-800-537-7697) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

InSight Vision Center-

arabic-ivc